งานขนย้าย PROJECT5

บริหารจัดการเศษวัสดุไม่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ VGO Plant