Overview

บริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการจัดการเศษวัสดุ รวมถึงให้บริการขนย้ายและขนส่งประเภทไม่อันตราย (Non-Harzardous Waste) ให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

เราบริหารจัดการเศษวัสดุตามมาตรฐานการจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS18001:2007 & ISO14001:2004)