QSHE Policy

PTSL มีความมุ่งมั่นและความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม โดยบริษัทฯจะให้ความสำคัญในการปฏิบัติดังนี้

  • ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยจากการทำงาน และภัยอันตรายต่างๆ รวมทั้ง เน้นการควบคุมและลดความเสี่ยง
  • ป้องกัน ควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งเน้นให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่า
  • คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการเศษวัสดุ เพื่อให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • บูรณาการและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • ผู้บริหารจะส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ รวมทั้ง ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะนำนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด