Vision & Mission & Values

วิสัยทัศน์

  ผู้นำในด้านบริหารจัดการเศษวัสดุจากภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก  


พันธกิจของบริษัท

พันธกิจหลักของเราที่มีต่อลูกค้า พนักงานของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการภายใต้การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

  • บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทไม่เป็นอันตราย ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ทุกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ
  • ดำเนินธุรกิจการค้าเศษเหล็กและเศษโลหะ (Ferrous & Non-Ferrous Scrap )
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบการจัดการบริหารเศษวัสดุ (Scrap) ทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติการและการขนส่ง
  • สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ใส่ใจในคุณภาพชีวิตให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัท

ค่านิยมร่วมของบริษัท

P

PROFESSIONAL

ดำเนินธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ

T

TRUST & TEAM SPIRIT

สร้างความน่าเชื่อถือโปร่งใส
ยึดหลักธรรมมาภิบาล
เน้นการทำงานเป็นทีม

S

STRONG

ทำงานเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน
เสริมสร้างธุรกิจให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

L

LOYALTY

ใส่ใจ ยึดมั่น
ให้ความสำคัญต่อลูกค้าและพนักงานอย่างซื่อสัตย์