งานขนย้าย PROJECT4

  • บริหารจัดการเศษวัสดุไม่ใช้แล้ว ประเภทไม่อันตราย ตลอดปี 2557 – 2558
  • Hot Work งานตัดชิ้นงานขนาดใหญ่ เพื่อนำออกจากพื้นที่
  • งาน ยก วัสดุไม่ใช้แล้วที่มีขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่