External Audit ประจำปี 2561

06-12-2561

          เมื่อวันที่6 - 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ( ISO 9001 : 2015 / ISO 14001 : 2015 / OHSAS 18001 : 2007 ) ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ บริษัทฯของเรา ได้รับการตรวจประเมินโดยองค์กรตรวจประเมิน BSI Thailand ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานของ UK National Standards Body

           การตรวจประเมินในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับคำแนะนำจาก bsi ในการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายทางด้านคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การทบทวนการติดตามผลลัพธ์  เพื่อติดตามสมรรถนะในการดำเนินงาน  ในการควบคุมผู้รับเหมาและทบทวนวิธีการกำหนดการควบคุมผู้รับเหมา แต่ละประเภท ซึ่งข้อแนะนำต่างๆ ก็จะนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในด้านระบบ QSHE ให้แก่บริษัทของเราเป็นอย่างมาก