เตรียมความพร้อม…. สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2562

15-12-2561

         เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00น. ที่ผ่านมา ทางบริษัท พี.ที ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จัด Workshop สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุม 1 โดยมี อ.วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการWorkshopในครั้งนี้

         สำหรับการจัดWorkshopในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ปี2562 และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับเทคนิคของบริษัทฯ มีการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามระบบแบบแผนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น