ทำบุญบริษัท ประจำปี 2561

28-12-2561

         เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านทาง บริษัทพี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีการจัด งานทำบุญบริษัท ฯ ประจำปี 2561 โดยการจัดงานในครั้งเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานภายในบริษัท ฯ ได้ร่วมกันทำบุญประจำปี ถวายภัตตาหารเพล ชุดสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูปร่วมกันอย่างพร้อมเพียง ซึ่งถือว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันภายในบริษัทฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กร สร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานทุกคน โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ คณะผู้บริหารและพนักงาน รับประทานอาหารกลางวัน