การอบรมจัดซื้อ เบื้องต้น ประจำปี 2560

29-06-2560

ในวันอาทิตย์ที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

ได้ทำการจัดอบรมเกี่ยวกับจัดซื้อให้แก่พนักงานในสำนักงานทุกคนและจากพนักงานผู้เข้าอบรมจากภายนอก

อบรมหลักสูตร

  • เกี่ยวกับความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจให้บริการ
  • หลักการวางแผนการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจบริการ

ผู้บรรยายโดยอาจารย์ สถาพร  หนูทอง

ในการอบรมครั้งนี้ ทั้งพนักงานบริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดและพนักงานที่เข้าร่วมอบรมจากภายนอกต่างก็ได้รับความรู้และความสนุกสนานในการอบรมครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมจัดซื้อไปปฏิบัติหรือปรับใช้กับบริษัท เพื่อที่การจัดซื้อจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น